School camp on Zealand

- in unique nature

The school camp on the beach

A school camp with many facilities and activities

Fedlejren – Sunday school castle – Summer colony on Feddet – Sunday school – Dear child has many names – through several generations the popular holiday colony has been called many names, but we call it the camp school on Feddet.

Stay close to the child-friendly beach

At Feddet you will also find the beautiful and child-friendly beach, which is combined with nature and sand dunes and the calm waters of Faxe bay. The long sandy beach provides plenty of space for everyone. We look forward to welcoming you to a completely unique camp experience at Feddet, right in the beautiful and close to the white sandy beach.

Let us cook good food for you while you are at camp

Get rid of the cooking and let us do it for you. In Restaurant Feddet, we also cook out of the house.
We are very open to opportunities, let us talk to you and hear your wishes and ideas that make your stay a great stay. You are welcome to contact us by phone +45 5672 5206.

Havudsigt fra spisesalen

Worth knowing

The lease is available from kl. 15.00 on the day of arrival.

Departure time at 11.00

Contact us on tel. +45 5672 5206 to hear more about what we can offer.

Prices and surcharges

Prices 2022

Daily prices Monday – Thursday: DKK 5,495

Daily prices Friday – Sunday: DKK 7,495

Price example 1:

Rent from Friday at 15.00 – Monday at 11.00: 3 x 7,495 = DKK 22,485

Price example 2:

Rent from Thursday at 15.00 – Sunday at 11.00: (1 x 5,495 NOK) + (2 x 7,495 NOK) = 20,485 DKK

Mandatory final cleaning: DKK 1,995,-

Consumption, per. kWh: 4.50 DKK

If the Sunday school is free on the day of arrival, you can book the camp already from 10.00 for 500, – DKK.
If the Sunday school is free on the day of departure, you can book the camp until 15.00 for DKK 500.
Buy access to the campsite’s service facilities, including bathing and toilet facilities (daily price) DKK 500.

Images, video and location

Plenty of room for children and adults in the camp

Group

Plenty of room for children and adults in the camp

At the school camp there is room for 75 people. The school camp is arranged according to a real camp school with 2 x 2 large bedrooms with bunk beds and 4 management rooms, where there are also bunk beds. Each of the large bedrooms has a toilets and baths. there are also outdoor toilets. In addition, the school camp has a large fine kitchen, where various services are available. In the dining room there are modern tables and benches.

Download our booklet here for further info .

See prices and book online here

Mandatory final cleaning: DKK 1,995,-

Consumption, per. kWh: 4.50 DKK

See 360 degree photos from Feddet

See the area, facilities, accommodation and the many activities in our popular virtual tour

Handelsbetingelser

Group

Betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Der opkræves 1.000,00 DKK. senest 14 dage efter reservation. Dette beløb modregnes ved den endelige afregning. Restbeløbet forfalder 60 dage før ankomst, der fremsendes ikke en ny opkrævning, gæsten er selv ansvarlig for at få betalt rettidig ellers kan pladsen eller udlejningsenheden ikke garanteres. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, MasterCard og Diners. Der pålægges ikke gebyr på Dankort og Visa Kort. Dog pålægges gebyr på danske udstedte kreditkort af et mindre gebyr på 1,00 %. På udenlandske udstedte kreditkort pålægges et mindre gebyr på 2,00 %, gebyret trækkes automatisk ved handlen.

Booking

Booker du med mere end 2 mdr. til ankomst, betales 1. rate 14 dage efter reservation, restbeløb betales 2 mdr. før ankomst. Booker du med under 2 mdr. til ankomst, betales hele beløbet 14 dage efter reservation. Booker du med under 14 dage til ankomst, betales hele beløbet på reservationsdatoen.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
14 dages fortrydelsesret er gældende og det indbetalte beløb gives retur hvis der afbestilles op til 14 dage efter reservationsdatoen. Ved afbestilling 14 dage efter reservationsdatoen medfører ingen returnering.
Afbrydelse af allerede startet ophold medfører ingen refusion.
Ferie kan ikke videregives/sælges til 3. mand.

Udlejningsenheder
Alle udlejningsenheder er 100 % røgfrie. Ryges der alligevel, koster det et rengøringsgebyr på 2.000,00 DKK.

Nøgler

Mister du din nøgle til vores udlejningsenheder, udlejningscykler eller gokarts, opkræver vi et erstatningsgebyr på 750,00 DKK.

Tryghedspakke basis – 295,00 DKK

Med vores tryghedspakke giver vi dig mulighed for trygt at købe din ferie med mulighed for at ombooke dit ophold op til 30 dage før ankomst uden omkostninger. Opholdet skal blot ombookes til senere ophold inden for 6 måneder. Efter 6 måneder bortfalder ombookningsgarantien. Beløb, som er indbetalt, vil blive stående på din gæstekonto, og kan ikke refunderes. Beløbet kan kun anvendes til ferieophold. Denne afbestilling kan ikke bestilles til sæsonpakker eller selskabsarrangementer.

Tryghedspakke Luksus – 995,00 DKK.

Ønsker du fuld dækning af beløbet før ophold, samt under opholdet og ingen administrationsgebyr, anbefaler vi at du tegner vores luksus afbestillingsbeskyttelse. Ved brug af luksus afbestillingsbeskyttelsen fratrækkes beskyttelsens værdi og resten af det indbetalte beløb tilbagebetales til gæsten. Der kræves ingen dokumentation for afbestilling.
Afbestillingsbeskyttelsen skal tegnes ved bestilling eller senest ved betaling af 1. rate. Afbestillingsbeskyttelsen kan ikke efterfølgende annulleres. Denne afbestilling kan ikke bestilles til sæsonpakker eller selskabsarrangementer.

Afbestilling ved force majeure

Feddet Strand Resort kan aflyse eller afbryde enhver booking eller ophold på grund af force majeure, hvorved forstås; krig, optøjer, strejke, lockout, olie og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Der tilkommer ikke kunden nogen former for godtgørelse, ombooking eller tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Ved afbestilling fra kunde under force majeure tilkommer der ikke kunden nogen former for godtgørelse, ombooking eller tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Terms of trade

Group

Payment

All prices are stated in Danish kroner including VAT and all taxes unless otherwise stated and clearly stated in the situation in question.
DKK 1,000.00 will be charged. no later than 14 days after reservation. This amount is set off against the final settlement. The balance is due 60 days before arrival, no new charge will be sent, the guest is responsible for getting paid on time otherwise the place or the rental unit can not be guaranteed. Payment is made by using one of the approved payment cards / credit cards in online booking, including Dankort, Visa, MasterCard and Diners. No fee is charged on Dankort and Visa Kort. However, a fee of 1.00 %. On foreign issued credit cards, a small fee of 2.00 %, the fee is deducted automatically upon transaction.

Booking

If you book with more than 2 months until arrival, the first installment is paid 14 days after booking, the balance is paid 2 months before arrival. If you book with less than 2 months until arrival, the full amount will be paid 14 days after booking. If you book with less than 14 days until arrival, the full amount will be paid on the booking date.

Right of withdrawal and refund

You have the option to cancel your booking on the following terms:
A 14-day right of withdrawal applies and the amount paid is refunded if canceled up to 14 days after the reservation date. If canceled 14 days after booking, no return will be made.
Interruption of already started stay does not result in a refund.
Holidays can not be passed on / sold to a third party.

Rental units
All rental units are 100% non-smoking. Smoking anyway, it costs a cleaning fee of 2,000.00 DKK.

Keys

If you lose your key to our rental units, rental bikes or go-karts, we will charge a replacement fee of DKK 750.00.

Security package basis – 295.00 DKK

With our security package, we give you the opportunity to safely buy your holiday with the option to rebook your stay up to 30 days before arrival at no cost. The stay simply needs to be rebooked for later stays within 6 months. After 6 months, the rebooking guarantee lapses. Amounts paid will remain in your guest account and are non-refundable. The amount can only be used for holiday stays. This cancellation cannot be booked for seasonal packages or party events.

Security package Luxury – 995.00 DKK.

If you want full coverage of the amount before the stay, as well as during the stay and no administration fee, we recommend that you take out our luxury cancellation protection. When using the luxury cancellation protection, the value of the protection is deducted and the rest of the amount paid is refunded to the guest. No documentation is required for cancellation.
The cancellation protection must be taken out when ordering or at the latest when paying the first installment. The cancellation protection cannot subsequently be canceled. This cancellation cannot be booked for seasonal packages or party events.

Cancellation by force majeure

Feddet Strand Resort may cancel or cancel any booking or stay due to force majeure, by which is meant; war, riots, strikes, lockouts, oil and gasoline rationing, border closures, epidemics, natural and pollution disasters or similar incidents. The customer is not entitled to any form of reimbursement, rebooking or refund of the amount paid. In the event of cancellation from a customer under force majeure, the customer will not receive any form of reimbursement, rebooking or refund of the amount paid.