Holiday stop and paradise for the sailing family

As a sailor on the move, you and your family are most welcome

See prices and book online here:

Holiday in your own boat

Here you and your family are most welcome, even if you arrive with your own boat 🙂

At Feddet Strand Resort, you and your sailboat are most welcome.
We offer fantastic facilities and activities for you and your family at one of Europe’s best campsites.

Accommodation on the water

Do your children also want a little more to happen during the holiday than just spending the night in a port where everything is boring and where there are no playmates and can you transport yourself from boat to land, e.g. in the form of a small rubber boat, we offer a fantastic setting for your family. Here you get free access to the campsite’s facilities (kitchen, shower and toilet facilities, waste sorting, chemical toilet, etc.), lots of activities for the children in the form of indoor water park, indoor and outdoor playgrounds, adventure golf, restaurant and shopping and much more. If this sounds interesting to you, then Feddet is the perfect place for you to sail to. You can either sway in Præstø Fjord next to Fedhavnen or sway along the beach at Feddet in Faxe Bay.

Solnedgang på Feddet

Worth knowing

Rent a car or bike at Feddet and get more out of your holiday

We have new beautiful rental bikes at Feddet, so if you or the family want to rent a bike while you are on holiday at Feddet or around Feddet, so you can get around and experience our holiday area, then we are ready with beautiful bikes for rent.

If you want to rent a car to see our beautiful destination, we are happy to help with the communication around this as well.

We look forward to seeing you and your boat at Feddet Strand Resort.

Prices and surcharges

Price per boat: 250, – DKK pr. Day

The offer is valid for up to 6 people.
In the offer you have free access to the campsite’s facilities, kitchen, shower and toilet, pool and spa, adventure golf, trampoline land and much more.

Upon arrival, you simply contact the information and receive an access card to the campsite. Coming in without booking, check-in must be done in the information.

The holiday offer can only be booked by phonecall.

Images, video and location

How to book

Group

The holiday offer can only be booked by phone + 45 56 72 52 06.

See 360 degree photos from Feddet

See the area, facilities, accommodation and the many activities in our popular virtual tour

Handelsbetingelser

Group

Betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Der opkræves 1.000,00 DKK. senest 14 dage efter reservation. Dette beløb modregnes ved den endelige afregning. Restbeløbet forfalder 60 dage før ankomst, der fremsendes ikke en ny opkrævning, gæsten er selv ansvarlig for at få betalt rettidig ellers kan pladsen eller udlejningsenheden ikke garanteres. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, MasterCard og Diners. Der pålægges ikke gebyr på Dankort og Visa Kort. Dog pålægges gebyr på danske udstedte kreditkort af et mindre gebyr på 1,00 %. På udenlandske udstedte kreditkort pålægges et mindre gebyr på 2,00 %, gebyret trækkes automatisk ved handlen.

Booking

Booker du med mere end 2 mdr. til ankomst, betales 1. rate 14 dage efter reservation, restbeløb betales 2 mdr. før ankomst. Booker du med under 2 mdr. til ankomst, betales hele beløbet 14 dage efter reservation. Booker du med under 14 dage til ankomst, betales hele beløbet på reservationsdatoen.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
14 dages fortrydelsesret er gældende og det indbetalte beløb gives retur hvis der afbestilles op til 14 dage efter reservationsdatoen. Ved afbestilling 14 dage efter reservationsdatoen medfører ingen returnering.
Afbrydelse af allerede startet ophold medfører ingen refusion.
Ferie kan ikke videregives/sælges til 3. mand.

Udlejningsenheder
Alle udlejningsenheder er 100 % røgfrie. Ryges der alligevel, koster det et rengøringsgebyr på 2.000,00 DKK.

Nøgler

Mister du din nøgle til vores udlejningsenheder, udlejningscykler eller gokarts, opkræver vi et erstatningsgebyr på 750,00 DKK.

Tryghedspakke basis – 295,00 DKK

Med vores tryghedspakke giver vi dig mulighed for trygt at købe din ferie med mulighed for at ombooke dit ophold op til 30 dage før ankomst uden omkostninger. Opholdet skal blot ombookes til senere ophold inden for 6 måneder. Efter 6 måneder bortfalder ombookningsgarantien. Beløb, som er indbetalt, vil blive stående på din gæstekonto, og kan ikke refunderes. Beløbet kan kun anvendes til ferieophold. Denne afbestilling kan ikke bestilles til sæsonpakker eller selskabsarrangementer.

Tryghedspakke Luksus – 995,00 DKK.

Ønsker du fuld dækning af beløbet før ophold, samt under opholdet og ingen administrationsgebyr, anbefaler vi at du tegner vores luksus afbestillingsbeskyttelse. Ved brug af luksus afbestillingsbeskyttelsen fratrækkes beskyttelsens værdi og resten af det indbetalte beløb tilbagebetales til gæsten. Der kræves ingen dokumentation for afbestilling.
Afbestillingsbeskyttelsen skal tegnes ved bestilling eller senest ved betaling af 1. rate. Afbestillingsbeskyttelsen kan ikke efterfølgende annulleres. Denne afbestilling kan ikke bestilles til sæsonpakker eller selskabsarrangementer.

Afbestilling ved force majeure

Feddet Strand Resort kan aflyse eller afbryde enhver booking eller ophold på grund af force majeure, hvorved forstås; krig, optøjer, strejke, lockout, olie og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Der tilkommer ikke kunden nogen former for godtgørelse, ombooking eller tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Ved afbestilling fra kunde under force majeure tilkommer der ikke kunden nogen former for godtgørelse, ombooking eller tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Terms of trade

Group

Payment

All prices are stated in Danish kroner including VAT and all taxes unless otherwise stated and clearly stated in the situation in question.
DKK 1,000.00 will be charged. no later than 14 days after reservation. This amount is set off against the final settlement. The balance is due 60 days before arrival, no new charge will be sent, the guest is responsible for getting paid on time otherwise the place or the rental unit can not be guaranteed. Payment is made by using one of the approved payment cards / credit cards in online booking, including Dankort, Visa, MasterCard and Diners. No fee is charged on Dankort and Visa Kort. However, a fee of 1.00 %. On foreign issued credit cards, a small fee of 2.00 %, the fee is deducted automatically upon transaction.

Booking

If you book with more than 2 months until arrival, the first installment is paid 14 days after booking, the balance is paid 2 months before arrival. If you book with less than 2 months until arrival, the full amount will be paid 14 days after booking. If you book with less than 14 days until arrival, the full amount will be paid on the booking date.

Right of withdrawal and refund

You have the option to cancel your booking on the following terms:
A 14-day right of withdrawal applies and the amount paid is refunded if canceled up to 14 days after the reservation date. If canceled 14 days after booking, no return will be made.
Interruption of already started stay does not result in a refund.
Holidays can not be passed on / sold to a third party.

Rental units
All rental units are 100% non-smoking. Smoking anyway, it costs a cleaning fee of 2,000.00 DKK.

Keys

If you lose your key to our rental units, rental bikes or go-karts, we will charge a replacement fee of DKK 750.00.

Security package basis – 295.00 DKK

With our security package, we give you the opportunity to safely buy your holiday with the option to rebook your stay up to 30 days before arrival at no cost. The stay simply needs to be rebooked for later stays within 6 months. After 6 months, the rebooking guarantee lapses. Amounts paid will remain in your guest account and are non-refundable. The amount can only be used for holiday stays. This cancellation cannot be booked for seasonal packages or party events.

Security package Luxury – 995.00 DKK.

If you want full coverage of the amount before the stay, as well as during the stay and no administration fee, we recommend that you take out our luxury cancellation protection. When using the luxury cancellation protection, the value of the protection is deducted and the rest of the amount paid is refunded to the guest. No documentation is required for cancellation.
The cancellation protection must be taken out when ordering or at the latest when paying the first installment. The cancellation protection cannot subsequently be canceled. This cancellation cannot be booked for seasonal packages or party events.

Cancellation by force majeure

Feddet Strand Resort may cancel or cancel any booking or stay due to force majeure, by which is meant; war, riots, strikes, lockouts, oil and gasoline rationing, border closures, epidemics, natural and pollution disasters or similar incidents. The customer is not entitled to any form of reimbursement, rebooking or refund of the amount paid. In the event of cancellation from a customer under force majeure, the customer will not receive any form of reimbursement, rebooking or refund of the amount paid.