Bike quickstop

Cheap accommodation for the cycling holiday

Quickstop for cycling guests

Here you and your bike are very welcome.

At Feddet Strand Resort, you and your bike are most welcome.
We offer accommodation for you and your family in fantastic natural surroundings, close to the beach and nature at one of Europe’s best campsites.

Safe accommodation

With us you get a safe and de-stressing overnight stay. For those of you who need to move on, we have a Quick-stop offer. It gives you and your family a safe environment and cheap accommodation from 17:00 – 10:00.

Get more out of your vacation

If you are not in transit and you have more than 1 day, then we are absolutely sure that Feddet Strand Resort will be your favorite holiday destination. You can look forward to visiting one of Europe’s best campsites! See prices and more info under the menu item Own caravan or tent

Experience South Zealand, Stevns and Møn

Feddet Strand Resort is located in South Zealand, in the middle of a magnificent, varied nature, directly by one of Zealand’s best beaches. Our beautiful, modern facilities include huge indoor pool with separate children’s pool, indoor and outdoor spa, sauna, comfortable and climate-friendly service buildings, shopping opportunities and café.

We look forward to seeing you and your bike at Feddet Strand Resort.

Cykel quickstop på Sjælland

Worth knowing

The offer can be used for a maximum of 1 day
Quick-stop can not be booked online or by phone.

Prices and surcharges

QUICKSTOP FOR CYCLISTS

Tent pitch near facilities or tent pitch in nature
Price: DKK 295
The offer is valid for 2 people in the period 17:00 – 10:00

Images, video and location

Cheap and easy accommodation in a safe environment

Group

See 360 degree photos from Feddet

See the area, facilities, accommodation and the many activities in our popular virtual tour

Handelsbetingelser

Group

Betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Der opkræves 1.000,00 DKK. senest 14 dage efter reservation. Dette beløb modregnes ved den endelige afregning. Restbeløbet forfalder 60 dage før ankomst, der fremsendes ikke en ny opkrævning, gæsten er selv ansvarlig for at få betalt rettidig ellers kan pladsen eller udlejningsenheden ikke garanteres. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, MasterCard og Diners. Der pålægges ikke gebyr på Dankort og Visa Kort. Dog pålægges gebyr på danske udstedte kreditkort af et mindre gebyr på 1,00 %. På udenlandske udstedte kreditkort pålægges et mindre gebyr på 2,00 %, gebyret trækkes automatisk ved handlen.

Booking

Booker du med mere end 2 mdr. til ankomst, betales 1. rate 14 dage efter reservation, restbeløb betales 2 mdr. før ankomst. Booker du med under 2 mdr. til ankomst, betales hele beløbet 14 dage efter reservation. Booker du med under 14 dage til ankomst, betales hele beløbet på reservationsdatoen.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
14 dages fortrydelsesret er gældende og det indbetalte beløb gives retur hvis der afbestilles op til 14 dage efter reservationsdatoen. Ved afbestilling 14 dage efter reservationsdatoen medfører ingen returnering.
Afbrydelse af allerede startet ophold medfører ingen refusion.
Ferie kan ikke videregives/sælges til 3. mand.

Udlejningsenheder
Alle udlejningsenheder er 100 % røgfrie. Ryges der alligevel, koster det et rengøringsgebyr på 2.000,00 DKK.

Nøgler

Mister du din nøgle til vores udlejningsenheder, udlejningscykler eller gokarts, opkræver vi et erstatningsgebyr på 750,00 DKK.

Tryghedspakke basis – 295,00 DKK

Med vores tryghedspakke giver vi dig mulighed for trygt at købe din ferie med mulighed for at ombooke dit ophold op til 30 dage før ankomst uden omkostninger. Opholdet skal blot ombookes til senere ophold inden for 6 måneder. Efter 6 måneder bortfalder ombookningsgarantien. Beløb, som er indbetalt, vil blive stående på din gæstekonto, og kan ikke refunderes. Beløbet kan kun anvendes til ferieophold. Denne afbestilling kan ikke bestilles til sæsonpakker eller selskabsarrangementer.

Tryghedspakke Luksus – 995,00 DKK.

Ønsker du fuld dækning af beløbet før ophold, samt under opholdet og ingen administrationsgebyr, anbefaler vi at du tegner vores luksus afbestillingsbeskyttelse. Ved brug af luksus afbestillingsbeskyttelsen fratrækkes beskyttelsens værdi og resten af det indbetalte beløb tilbagebetales til gæsten. Der kræves ingen dokumentation for afbestilling.
Afbestillingsbeskyttelsen skal tegnes ved bestilling eller senest ved betaling af 1. rate. Afbestillingsbeskyttelsen kan ikke efterfølgende annulleres. Denne afbestilling kan ikke bestilles til sæsonpakker eller selskabsarrangementer.

Afbestilling ved force majeure

Feddet Strand Resort kan aflyse eller afbryde enhver booking eller ophold på grund af force majeure, hvorved forstås; krig, optøjer, strejke, lockout, olie og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Der tilkommer ikke kunden nogen former for godtgørelse, ombooking eller tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Ved afbestilling fra kunde under force majeure tilkommer der ikke kunden nogen former for godtgørelse, ombooking eller tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Terms of trade

Group

Payment

All prices are stated in Danish kroner including VAT and all taxes unless otherwise stated and clearly stated in the situation in question.
DKK 1,000.00 will be charged. no later than 14 days after reservation. This amount is set off against the final settlement. The balance is due 60 days before arrival, no new charge will be sent, the guest is responsible for getting paid on time otherwise the place or the rental unit can not be guaranteed. Payment is made by using one of the approved payment cards / credit cards in online booking, including Dankort, Visa, MasterCard and Diners. No fee is charged on Dankort and Visa Kort. However, a fee of 1.00 %. On foreign issued credit cards, a small fee of 2.00 %, the fee is deducted automatically upon transaction.

Booking

If you book with more than 2 months until arrival, the first installment is paid 14 days after booking, the balance is paid 2 months before arrival. If you book with less than 2 months until arrival, the full amount will be paid 14 days after booking. If you book with less than 14 days until arrival, the full amount will be paid on the booking date.

Right of withdrawal and refund

You have the option to cancel your booking on the following terms:
A 14-day right of withdrawal applies and the amount paid is refunded if canceled up to 14 days after the reservation date. If canceled 14 days after booking, no return will be made.
Interruption of already started stay does not result in a refund.
Holidays can not be passed on / sold to a third party.

Rental units
All rental units are 100% non-smoking. Smoking anyway, it costs a cleaning fee of 2,000.00 DKK.

Keys

If you lose your key to our rental units, rental bikes or go-karts, we will charge a replacement fee of DKK 750.00.

Security package basis – 295.00 DKK

With our security package, we give you the opportunity to safely buy your holiday with the option to rebook your stay up to 30 days before arrival at no cost. The stay simply needs to be rebooked for later stays within 6 months. After 6 months, the rebooking guarantee lapses. Amounts paid will remain in your guest account and are non-refundable. The amount can only be used for holiday stays. This cancellation cannot be booked for seasonal packages or party events.

Security package Luxury – 995.00 DKK.

If you want full coverage of the amount before the stay, as well as during the stay and no administration fee, we recommend that you take out our luxury cancellation protection. When using the luxury cancellation protection, the value of the protection is deducted and the rest of the amount paid is refunded to the guest. No documentation is required for cancellation.
The cancellation protection must be taken out when ordering or at the latest when paying the first installment. The cancellation protection cannot subsequently be canceled. This cancellation cannot be booked for seasonal packages or party events.

Cancellation by force majeure

Feddet Strand Resort may cancel or cancel any booking or stay due to force majeure, by which is meant; war, riots, strikes, lockouts, oil and gasoline rationing, border closures, epidemics, natural and pollution disasters or similar incidents. The customer is not entitled to any form of reimbursement, rebooking or refund of the amount paid. In the event of cancellation from a customer under force majeure, the customer will not receive any form of reimbursement, rebooking or refund of the amount paid.